Εταιρείες Καλλυντικών:

  Ο τομέας του παρασιτικού ελέγχου σε εγκαταστάσεις Εταιριών Καλλυντικών, απαιτεί τα πιο αυστηρά πρότυπα υγιεινής λόγω της φύσης των παραγομένων προϊόντων.

Ο πλημμελής έλεγχος της δραστηριότητας πάσης φύσεως παρασίτων και μικροβίων, είναι μη αποδεκτός.

  Η εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ εκπονεί Σχέδιο Προληπτικής και Κατασταλτικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) για εγκαταστάσεις Εταιριών Καλλυντικών με εξειδίκευση για κάθε εγκατάσταση(customized)  ξεχωριστά.

  Η υπηρεσία Εκπόνηση Σχεδίου Προληπτικής και Κατασταλτικής  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) περιλαμβάνει:

·         ελαχιστοποίηση χρήσης χημικών σκευασμάτων,

·         ελαχιστοποίηση συνθηκών επιβίωσης και πολλαπλασιασμού των παρασίτων και μικροβίων,

·         χρήση προηγμένων τεχνικών παρακολούθησης και σύλληψης παρασίτων.

είναι ειδικά σχεδιασμένη  για τις εγκαταστάσεις Εταιριών Καλλυντικών, με στόχο την διαχείριση των παρασίτων, χωρίς επίπτωση-επιβάρυνση στα παραγόμενα προϊόντα, στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις, στο περιβάλλον.

      Πιο συγκεκριμένα η  υπηρεσία περιλαμβάνει:

1.   Λεπτομερής διεξοδικός έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις συνήθεις θέσεις δραστηριότητας παρασίτων:

·         περίμετρος περίφραξης,

·         περίμετρος κτιρίων,

·         εσωτερικό κτιρίων,

·         σημεία εισόδου προσωπικού και φορτοεκφόρτωσης προϊόντων και πρώτων υλών,

·         χώροι εστίασης,

·         χώροι αποδυτηρίων,WC,

·         πιθανές θέσεις καταφυγίων,

·         χώροι απορριμμάτων και βιολογικού καθαρισμού.

2.   Συλλογή και ταυτοποίηση από το Τεχνικό Τμήμα(εξειδικευμένοι Γεωπόνοι)των παρασίτων:

·         είδος,

·         στάδιο ανάπτυξης,

·         τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,

·         χώροι προσβολής,

λαμβάνοντας υπόψη της περιβαλλοντικές συνθήκες  (θερμοκρασία περιβάλλοντος, ψύξη, κλπ) παραλαβής των πρώτων υλών, παραγωγής και αποθήκευσης των τελικών προϊόντων.

3.   Λεπτομερής Ενημέρωση του υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας, των στελεχών και του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά με το  προτεινόμενο σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM), σύμφωνα με τους κανόνες:

·         της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) ,

·         της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP),

4.   Εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM).

5.   Έλεγχος αποτελεσματικότητας του σχεδίου.

6.   Διορθωτικές κινήσεις.

7.   Επανέλεγχος αποτελεσματικότητας.

8.   Θεσμοθέτηση προληπτικών προγραμματισμένων ελέγχων ελαχιστοποίησης-εξάλειψης κάθε είδους παρασιτολογικής προσβολής.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά:

·         με το Σχέδιο Προληπτικής και Κατασταλτικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) ή

·         για να προγραμματίσετε επίσκεψη έμπειρου επιθεωρητή της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ στον χώρο σας,

 

παρακαλούμε καλέστε μας στο:

·         τηλ.: 2310 -25 30 31,

·         Email: info@genesisagro.gr .

Επιστροφή στην αρχική