Ποιοί είμαστε

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διοίκηση:

Διεύθυνση Πωλήσεων:
Γκρεμηλογιάννης Χρήστος, Γεωπόνος ΑΠΘ,MSc

Τεχνικό Τμήμα:
Σιγκούδης Άνθιμος, Γεωπόνος ΑΠΘ,MSc

Προσωπικό:

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Φωτίου Βίκυ, Τεχνολόγος Γεωπόνος

Διαχείριση Έργων Ελέγχου Παρασίτων:
Γιόφτσιος Θεόδωρος, Τεχνολόγος Γεωπόνος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΣΤΟΧΟΣ:

Υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας δια μέσου εξαιρετικών υπηρεσιών.
Θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης παρέχοντας υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας.

Πρωτοποριακές για τα Ελληνικά Δεδομένα και Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες παρασιτικού ελέγχου PEST CONTROL, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, γιατί για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός.

Εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας:

 • Στελέχωση του προσωπικού από επιστήμονες Πανεπιστημιακής  και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικευμένους στην διαχείριση κάθε λογής  παρασίτων.
 • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, σε χρήση σύγχρονων μεθόδων και μέσων ολοκληρωτικού παρασιτικού ελέγχου, μέσω συνεχών σεμιναρίων, σε εξωτερικό(PEST EX 2007 UK) και εσωτερικό(σεμινάρια Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
 • Συνεργασία με τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς ελέγχου παρασίτων.
 • Πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM), άριστα αποτελέσματα με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
 • Πλήρη μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών λειτουργίας.
 • Διαδικασίες  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.
 • Άριστες εργασιακές συνθήκες.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τόσο των  εργαζομένων  της εταιρίας μας όσο και των πελατών.
 • Πλήρη εφαρμογή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.
 • Προσήλωση στην διατήρηση του άριστου επιπέδου ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών με μηδενικά επίπεδα ατυχημάτων και καταστροφών εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Στα πλαίσια της πολιτικής της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗΣ για  παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες μας ,διαθέτει πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας των εργασιών μας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο DIN ΕΝ ISO 9001:2015.
 Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε το Σύστημα Ποιότητας το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και δραστηριότητες μας  με στόχο να δίνονται  λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

 Κύρια δραστηριότητα της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ είναι η παροχή υπηρεσιών  στις μυοκτονίες και απεντομώσεις και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

 Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ δεσμεύεται να καλύπτει έγκαιρα και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, προτείνοντας την κατάλληλη τεχνική λύση, τις δηλωμένες ανάγκες των πελατών της, να διαθέτει υπηρεσίες απεντόμωσης υψηλής ποιότητας, συμμορφούμενα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τα οποία παραδίδει στο χρόνο, στο χώρο και στην κατά το δυνατό συμφέρουσα τιμή.

Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ επιτυγχάνει τα ανωτέρω μέσω:

 • της συνεχούς μέτρησης, παρακολούθησης και ανασκόπησης από την Διοίκηση των μετρήσιμων κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών, που έχουν τεθεί και της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων για την βελτίωσή τους,
 • της συχνής και επαγγελματικής επικοινωνίας με τους πελάτες και της διατήρησης άριστων και σταθερών σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας για την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών τους,
 • της σωστής παρακολούθησης και της παροχής αξιόπιστων λύσεων και προτάσεων, μετά από ενδελεχή μελέτη των εξειδικευμένων αναγκών / προβλημάτων κάθε πελάτη,
 • της παροχής ολοκληρωμένων και ευέλικτων λύσεων που επιφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα,
 • της συνεχούς τεχνικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού, που απασχολεί,
 • της εμπορίας προϊόντων κατασκευασμένων με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πάντα στα πλαίσια της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή τους,
 • της καθημερινής παρακολούθησης και διατήρησης των αποθεμάτων και της δυνατότητας άμεσης παράδοσης των προϊόντων,
 • της εφαρμογής Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

 Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ  με την εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας, προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους, διαχειρίζεται και προστατεύει  με απόλυτη εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορία  που θα αποκτήσει ή θα της δοθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.